Skip to content

Szkolenia liderskie

Oferta szkoleniowa skierowana do liderów pracujących w zespołach.

Szkolenia Liderskie

Oferta szkoleniowa

Opis:

„Trudne rozmowy” w kontekście biznesowym to rozmowy wymagające ostrożności i swoistej wrażliwości w zarządzaniu przekazywaną informacją i pojawiającymi się w związku z nią emocjami. Menadżerowie i liderzy najczęściej stykają się z nimi, gdy muszą odnieść się do słabych wyników lub nieakceptowalnego w miejscu pracy zachowania/wyglądu pracownika, dociec przyczyn skargi czy
reklamacji klienta, odnieść się do konfliktów na tle osobistym lub zwolnić pracownika. Rozmowy te często okazują się być wyzwaniem nawet dla doświadczonych liderów. Celem szkolenia jest wesprzeć uczestników w konstruktywnym radzeniu sobie w „trudnych” sytuacjach, wyposażyć ich w wiedzę i praktyczne narzędzia (schematy rozmów, przydatne sformułowania) oraz stworzyć przestrzeń
do przećwiczenia rozmów, które im osobiście przysparzają najwięcej trudności.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają podstawowe zasady i schemat prowadzenia tzw. „trudnych” rozmów z pracownikami
 • Znają charakterystyki i zasady efektywnej komunikacji z pracownikami Pokolenia Y oraz praktyczne zasady skutecznego dyscyplinowania pracowników
 • Znają i potrafią stosować różne schematy rozmów dotyczących zwolnienia pracownika, zależnie od przyczyny zwolnienia (redukcja etatu, zwolnienie dyscyplinarne)
 • Potrafią konstruktywnie radzić sobie z różnymi reakcjami pracowników w czasie trudnych rozmów (pracownik nie zgadza się z naszą decyzją, próbuje „brać na litość” atakuje, nie odzywa się)
Opis:

Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie ze zmianami w organizacji oraz umiejętności przekazywania informacji o zmianach do pracowników. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie z oporem wobec wprowadzanych zmian (jak wykorzystywać energię agentów zmiany) oraz w jaki sposób angażować pracowników w proces implementacji zmian.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Wiedzą jak wdrażać proces wprowadzania zmian
 • Potrafią świadomie uczestniczyć w procesie zmiany wykorzystując wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunika w sytuacji zmiany
 • Wiedzą jak radzić sobie z oporem wobec zmiany oraz efektywnie angażować pracowników w proces implementacji zmian
 •  

Opis:

Celem warsztatu jest zdobycie i ćwiczenie praktycznych umiejętności definiujących, czym jest inteligencja emocjonalna (czyli świadomość oraz zrozumienie emocji własnych i innych osób, samokontrola oraz radzenie sobie z tzw. „trudnymi” emocjami). Uczestnicy będą także mieli możliwość poznać i przećwiczyć techniki i narzędzia asertywnej komunikacji (odmawianie, przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych i krytyki, okazywanie gniewu i złości i inne) szczególnie w relacjach biznesowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Posiadają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im bardziej świadomie zarządzać emocjami własnymi oraz innych osób
 • Wiedzą jak radzić sobie z tzw. „trudnymi” emocjami swoimi oraz innych osób
 • Potrafią zastosować techniki i narzędzia asertywnej komunikacji (także w stosunku do osób wyższych rangą)

Opis:

Proponowane szkolenie ma na celu doskonalenie kompetencji stosowania języka perswazji oraz poszerzenia umiejętności wywierania wpływu na otoczenie biznesowe. Uczestnicy nie tylko przećwiczą własna siłę perswazji i przetestują, na ile potrafią skłaniać innych do podjęcia szybkiego działania lub przekonać do przyjęcia swojego punktu widzenia, ale także nauczą się
w jaki sposób rozpoznawać manipulację innych osób i w jaki sposób sobie z nią radzić. W ramach zwiększania wywierania wpływu uczestnicy będą mieli okazję przetestować techniki radzenie sobie z oporem i niechęcią rozmówców wynikającą z rozbieżnych interesów, ćwicząc zasady prowadzenia negocjacji problemowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają i potrafią zastosować najważniejsze techniki wpływu społecznego oraz skutecznej perswazji
 • Wiedzą jakie są rodzaje manipulacji i w jaki sposób reagować konstruktywnie
 • Znają i potrafią reagować na niechęć i opór stosując narzędzia komunikacji na poziomie faktów
 • Znają zasady zwiększające perswazyjność komunikacji

Opis:

Proponowany warsztat jest doskonałym wstępem dla osób, które zaczynają swoją przygodę w roli lidera. W trakcie warsztatu uczestnicy dowiadują się w jaki sposób budować autorytet lidera oraz jak sprawić by pracownicy Pokolenia Y podążali za nimi. Liderzy dowiadują się także jakie są pułapki liderskie oraz źródła władzy. W trakcie warsztatu liderzy ćwiczą także model zarządzania sytuacyjnego, czyli w jaki sposób zarządzać pracownikami ze względu na poziom ich kompetencji i motywacji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają i potrafią stosować w praktyce narzędzia budowania autorytetu, zwłaszcza w gronie pracowników Pokolenia Y
 • Znają i potrafią stosować w praktyce narzędzia unikania typowych „pułapek liderskich”
 • Potrafią dopasować styl zarządzania do poziomu kompetencji i motywacji pracowników (praktyczne zastosowanie koncepcji zarządzania sytuacyjnego Blancharda)

Opis:

Każdy lider marzy o pracy z zaangażowanymi, zmotywowanymi pracownikami, gdyż im większa motywacja pracowników, tym większa efektywność zespołu, a co za tym idzie, większe zyski. Kluczową rolę odgrywa w tej relacji lider, który musi dostrzec, że siłą napędową każdej firmy są ludzie, ich indywidualne predyspozycje, talenty, potrzeby i na tym bazować w doborze stylu zarządzania i metod motywowania poszczególnych członków zespołu. Szkolenie skupia się na czynnikach podnoszących motywację pracowników i metodach ich praktycznego wykorzystywania do wzmacniania zaangażowania i motywacji członków zespołu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią zastosować w praktyce najważniejsze zasady motywowania pracowników do efektywnej pracy na rzecz firmy
 • Znają praktyczne zastosowanie najskuteczniejszych teorii motywowania (Maslow, McClelland, Herzberg, Adams i inne)
 • Znają charakterystykę psychologiczną i skuteczne metody podnoszenia motywacji wewnętrznej i potrafią je zastosować w praktyce
 • Znają i potrafią stosować metody skutecznego motywowania pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych

Opis:

Umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej pozwala mówić tak, by inni nas słuchali i słuchać tak, by chcieli do nas mówić. Szkolenie pomoże uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania, ze specjalnym naciskiem na relacje z podwładnymi. Wskażemy i przećwiczymy w praktyce m.in. dostosowywanie języka do języka wypowiedzi pracowników, techniki argumentowania i radzenia sobie z krytyką i zastrzeżeniami, metody docierania do poziomu wspólnych interesów, modele asertywnej odmowy oraz przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają najpoważniejsze błędy, bariery i nieporozumienia komunikacyjne oraz sposoby ich unikania
 • Znają i potrafią stosować najważniejsze algorytmy lidera: expose, algorytm zwracania uwagi na niewłaściwe zachowanie, algorytm chwalenia i wzmacniania
 • Pogłębiają rozumienie asertywności na stanowisku lidera, czyli co w praktyce oznacza szukać rozwiązań typu „win-win”
 • Znają i potrafią stosować komunikat „Ja” czyli precyzowanie konstruktywnych informacji zwrotnych

Opis:

W trakcie szkolenia przyświeca nam motto „Najgorsze wykorzystanie czasu to robienie bardzo dobrze tych zadań, które wcale nie muszą być wykonywane”. W trakcie warsztatu uczestnicy ćwiczą zatem w jaki sposób ustalać cele i priorytety działań, jak planować swoje działania i owe plany wdrażać konsekwentnie w życie, jak radzić sobie z odwlekaniem zadań w czasie i pracą pod presją czasu. Szkolenie jest szczególnie przydatne dla liderów zespołów, gdyż uczy w jaki sposób podnosić nie tylko efektywność swoją, ale i swoich pracowników.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią stosować najważniejsze zasady organizacji czasu i efektywności działań (oddzielanie „żab” od „michałków”, zasada Pareto, reguła Parkinsona, kajdany kosztów utopionych i inne)
 • Znają i potrafią stosować kolejne kroki efektywnego i realnego planowania czasu pracy (praktyczne zastosowanie metody ALPEN),
 • Znają podstawowe zasady oraz potrafią stosować efektywne metody i techniki zarządzania pracownikami w czasie (delegowanie i metody egzekwowania realizacji, motywująca kontrola i monitoring działań)
 • Znają podstawowe błędy popełniane podczas organizowania czasu pracy sobie i innym i sposoby radzenia sobie z nimi (prokrastynacja, „zjadacze czasu”)

Opis:

Wielu managerów i liderów chciałoby, żeby pracownicy wykazywali większa inicjatywę i zaangażowanie w pracę, często nie wiedzą jednak, jak to w praktyce osiągnąć. Program szkolenia ma na celu wspomóc liderów w aktywizacji pracowników poprzez nowoczesną metodę zarządzaniaempowerment. Celem empowermentu jest wzrost zaangażowania pracowników i ich motywacji do pracy poprzez zwiększanie zakresu ich kompetencji oraz samodzielności. Właściwie przygotowana strategia empowermentu pozwala zwiększyć efektywność zespołu pracowników, wykorzystać jego potencjał i osiągnąć zamierzone cele.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają podstawowe założenia i warunki empowermentu oraz wiedzą jak w praktyce zachęcać pracowników do proaktywnego działania i brania odpowiedzialności za swoje działania
 • Rozumieją i potrafią wykorzystać w codziennej pracy najważniejsze różnice, zasady i wskazówki odnośnie delegowanie zadań vs. delegowania odpowiedzialności i uprawnień
 • Wiedzą jak z wykorzystaniem narzędzi empowermentu skutecznie podnosić motywację wewnętrzną i zaangażowanie pracowników

Opis:

Szkolenie skupia się na aspekcie społecznym (istniejącym obok aspektu technicznego) systemu ocen okresowych pracowników, gdyż w dużej mierze to od umiejętności przeprowadzania rozmów oceniających i nastawienia pracowników do systemu ocen zależy efektywność jego działania. Uczymy liderów m.in. czym jest ocena, jak ją wykorzystywać do rozwoju pracowników, jak w sposób motywujący przeprowadzić rozmowę oceniającą, jak zaangażować pracownika w ocenę i jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmów oceniających. Warsztat daje również możliwość praktycznego przećwiczenia modelowych rozmów oceniających, a zwłaszcza trudnych sytuacji z nimi związanych.zwiększanie zakresu ich kompetencji oraz samodzielności. Właściwie przygotowana strategia empowermentu pozwala zwiększyć efektywność zespołu pracowników, wykorzystać jego potencjał i osiągnąć zamierzone cele.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają i potrafią zastosować w praktyce strukturę rozmowy oceniającej – etapy, najważniejsze zasady, przykładowe scenariusze
 • Potrafią udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej – mocne strony pracownika i jak je rozwijać, słabe strony pracownika i jak pracować nad ich poprawą
 • Poznają i potrafią zastosować w praktyce rozwiązania najczęstszych problemów pojawiających się w trakcie rozmowy oceniającej (pracownik negujący zdanie przełożonego, pracownik urażony itd.)
 • Potrafią w praktyce dokonać podsumowania rozmowy oceniającej i zaprojektować ścieżkę indywidualnego rozwoju zawodowego i osobistego pracownika

Opis:

Coraz większa liczba liderów/menadżerów zarządza zespołami złożonymi z osób pracujących w różnych lokalizacjach. Taki stan rzeczy, choć często przynosi ogromne oszczędności „na papierze”, nie zawsze przekłada się na realne wyniki finansowe z powodu wyzwań, jakie stawia praca na odległość. Niniejsze szkolenie skupia się na praktycznych aspektach prowadzenia pracy i zarządzania projektem w wirtualnych zespołach rozsianych w różnych miejscach, oferując szerokie spektrum poruszanych tematów, od budowania efektywnego planu komunikacji, przez wzmacnianie zaangażowania, motywowanie i empowerment, po prowadzenie rozmów ewaluacyjnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią zachęcać pracowników do proaktywnego działania i brania odpowiedzialności za swojedziałania w sytuacji świadczenia pracy poza firmą
 • Znają i potrafią stosować w praktyce najważniejsze różnice, zasady i wskazówki odnośnie delegowania zadań a delegowania odpowiedzialności i uprawnień w zespołach zdalnych
 • Znają i potrafią stosować metody skutecznego motywowania pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych w zdalnych zespołach
 • Wiedzą jak budować atmosferę zaangażowania i współpracymiędzy pracownikami w sytuacji wirtualnych zespołów

Opis:

Celem szkolenia jest przygotowanie menadżerów do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych. Sesje coachingowe mogą być przeprowadzane zarówno w układzie jeden-na-jeden (np. w trakcie rozmów rozwojowych, podsumowujących czy też oceniających), jak również w trakcie spotkań zespołowych (rozwiązywanie trudności pojawiających się w zespole). Coaching jest świetną i sprawdzoną metodą m.in. na poszukiwanie i wyzwalanie ukrytego w pracownikach potencjału rozwojowego. W trakcie szkolenia menadżerowie otrzymają narzędzia niezbędne do prowadzenia sesji oraz będą mieli szansę przećwiczyć je w praktyce.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Wiedzą czym jest coaching a czym coaching nie jest (czyli rozróżnienie między coachingiem, mentoringiem, treningiem, consultingiem i terapią) oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby coaching w ogóle miał sens
 • Znają i potrafią stosować podstawowe narzędzia coachingowe (pytania otwarte, pytania zamknięte, parafrazy, klaryfikacje, wizualizacje, metafory, skalowania)
 • Potrafią prowadzić sesję coachingową w oparciu o model GROW
 • Wiedzą jak przeprowadzić sesję typu follow-up, czyli w jaki sposób monitorować postępy pracowników

Opis:

Efektywne spotkania zespołowe pozwalają wprowadzić do zespołu nową energię i dać poczucie osiągnięcia konkretnego, istotnego celu. Niniejsze szkolenie ma na celu wesprzeć liderów w przygotowaniu, prowadzeniu i ewaluacji spotkań zespołowych, które służyć będą efektywności pracy i budowaniu relacji w zespole. Szkolenie wyposaży ich w konkretną wiedzę i narzędzia dotyczące takich aspektów spotkań, jak konstruktywne korzystanie z pomocy wizualnych, efektywny schemat spotkania, radzenie sobie z trudnymi momentami podczas prowadzenia zebrań. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wartościowym narzędziem zarządzania są spotkania z zespołem, jakie cele kierownicze można na nich realizować a jakie straty pociąga unikanie spotkań zespołowych, jak przekazywać niepopularne i trudne informacje, jak komunikować zmiany, jak udzielić zespołowi konstruktywnego feedbacku

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Posiadają praktyczną wiedzę dotycząca istotności spotkań z zespołem, jako narzędzia kierowniczego (jakie cele kierownicze można na nich realizować i jakie straty pociąga unikanie spotkań zespołowych)
 • Potrafią planować i przeprowadzać efektywne (to jest zwięzłe, ustrukturyzowane i celowe) spotkania zespołowe
 • Potrafią dokonywać konstruktywnej ewaluacji spotkań zespołowych i monitorowania procesu realizacji podjętych na spotkaniach ustaleń (follow-up)
 • Potrafią konstruktywnie komunikować „trudne” informacje i „niepopularne” decyzje biznesowe oraz udzielać zespołowi feedbacku

Akademia Lidera:

W naszej ofercie szkoleniowej od wielu lat znajduje się też dodatkowy profesjonalnie zaplanowany i sprawdzony przez wielu klientów produkt – Akademia Lidera. 

Akademia Lidera to kompleksowy cykl szkoleń dla młodych team leaderów, przygotowujący ich we wszechstronny sposób do pracy w roli lidera zespołu.

Plan Akademii ( tj. liczba i rodzaj szkoleń, wybranych spośród znajdujących się powyżej szkoleń liderskich) jest zawsze indywidualnie ustalany i dopasowywany, tak aby jak najlepiej odpowiadał specyficznym potrzebom każdego klienta i grupy uczestników. Akademia Lidera zawsze uzyskuje bardzo wysokie oceny uczestników, jeżeli chodzi o efektywność i praktyczne zastosowanie podejmowanych w trakcie szkoleń zagadnień i przez wielu naszych dotychczasowych klientów uznawana jest za niezbędny krok w rozwoju każdego team leadera.