Skip to content

Szkolenia rozwojowe

Oferta szkoleniowa skierowana do specjalistów w swojej branży.

Szkolenia rozwojowe

Komunikacja interpersonalna

Opis:

Proponowane szkolenie umożliwia przećwiczenie technik efektywnego porozumiewania się w miejscu pracy w odniesieniu do barier komunikacyjnych oraz sposobów ich pokonywania. Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji komunikacji wprost, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej a także przyjmowania krytyki. Istotną częścią jest diagnoza czynników ograniczających efektywną komunikację w miejscu pracy w celu określenia czynników wpływu i określenia działań naprawczych.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią zastosować w praktyce najważniejsze wskazówki odnośnie efektywnej komunikacji interpersonalnej (w tym zasady formułowania konkretnego, krótkiego i konstruktywnego komunikatu)
 • Potrafią zastosować w praktyce zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych.
Opis:

Celem warsztatu jest pokazanie oraz umożliwienie uczestnikom przećwiczenia narzędzi i technik tzw. „komunikacji perswazyjnej”. Uczestnicy nie tylko przećwiczą w jaki sposób budować w pełni zrozumiały i przekonujący komunikat, ale także nauczą się w jaki sposób radzić sobie z oporem, niechęcią i manipulacją innych osób. Celem warsztatu nie jest uczenie manipulowania, ale nauczenie uczestników takiej formy komunikacji, która umożliwia budowanie porozumienia na poziomie „ja OK i ty OK”.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią zastosować w praktyce techniki komunikacji perswazyjnej i wpływu społecznego
 • Mają świadomość jak formułować przekonujący komunikat, jednocześnie reagując na opór i zastrzeżenia
 • Znają i potrafią rozpoznać manipulację po stronie odbiorcy oraz wiedzą jak na nią zareagować
Opis:

Proponowane szkolenie dostarcza rzetelnej wiedzy i daje okazję przećwiczenia w praktyce najważniejszych zagadnień związanych z asertywnym komunikowaniem się odmawianie, przyjmowanie i udzielanie krytyki, wyrażanie negatywnych i pozytywnych emocji przy zachowaniu szacunku do samego siebie i innych ludzi). Dodatkowo podczas szkolenia każdy z uczestników będzie miał okazję wyznaczyć swoją mapę asertywności i zaprojektować indywidualną ścieżkę rozwoju.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią zastosować w praktyce metody formułowania asertywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Znają i potrafią zastosować w praktyce metody przyjmowania krytyki (słusznej, niesłusznej, częściowo słusznej i aluzyjnej), reklamacji, zastrzeżeń
 • Znają i potrafią zastosować metody asertywnego odmawiania nastawionego na budowanie relacji

Opis:

Proponowane szkolenie pozwala wzmacniać kompetencje rozwiązywania sytuacji konfliktowych pojawiających się w zespołach oraz pomaga doskonalić zdolności jasnego, zrozumiałego i przekonującego komunikowania się z innymi ludźmi, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku do samego siebie i innych ludzi.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią odróżniać możliwe przyczyny konfliktów oraz wiedzą w jaki, adekwatny do danej przyczyny, sposób reagować
 • Potrafią dopasować najbardziej adekwatny styl zarządzania daną sytuacją konfliktową
 • Wiedzą jak prowadzić rozmowy mające na celu osiągnięcie porozumienia typu win-win

Opis:

Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom tematykę komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz podstawowe różnice między kulturami i wynikające z tego potencjalne wyzwania w kontekście kontaktów z klientami i współpracownikami. Głównym celem szkolenia jest nie tylko zwrócenie uczestnikom uwagi na występujące różnice międzykulturowe, ale przede wszystkim dostarczenie im konkretnych narzędzi budowania zrozumienia, porozumienia i partnerskich relacji, mimo występowania owych różnic. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z odmiennymi systemami wartości, stylami komunikacji oraz stosunkiem do zagadnień takich jak hierarchia, czas i płeć, jak również podstawowe zasady etykiety biznesu międzynarodowego. Szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie praktycznych, możliwych do stosowania na co dzień zasad i wskazówek w komunikacji z przedstawicielami poszczególnych kręgów kulturowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają praktyczne zastosowanie tzw. wymiarów kultury (m.in model Gestelanda; budowanie relacji i współpraca w kulturach indywidualistycznych i kolektywistycznych)
 • Potrafią efektywniej radzić sobie z tzw. szokiem międzykulturowym oraz z najpopularniejszymi błędami, barierami i stereotypami w komunikacji międzykulturowej
 • Posiadają niezbędny zestaw zasad i wskazówek dotyczących efektywnej komunikacji i współpracy z przedstawicielami różnych kręgów kulturowych

Opis:

Szkolenie ma na celu usprawnienie komunikacji i współpracy z klientami i współpracownikami z Indii. Nacisk położny zostanie tu na dogłębne zrozumienie różnic we wzorcach komunikacji „wschodu’” i „zachodu’”, najczęstsze nieporozumienia w komunikacji z Indusami (np. komunikowanie „tak” i „nie”, przekazywanie złych wieści i dawanie negatywnej informacji zwrotnej) oraz na wypracowanie praktycznych wskazówek jak unikać nieporozumień i barier w komunikacji ze współpracownikami z Indii. Uczestnicy poznają również kulturowe zaplecze i praktyczne implikacje różnic międzykulturowych w stylach zarządzania i związane z nimi wyzwania we współpracy z Indusami- zarówno w kontekście kontaktów bezpośrednich, jak i zespołów wirtualnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Rozumieją kulturowo uwarunkowane przyczyny najczęstszych nieporozumień w komunikacji z Indusami (komunikowanie „tak” i „nie”, przekazywanie „złych wieści”, dawanie negatywnej informacji zwrotnej)
 • Znają praktyczne wskazówki jak unikać nieporozumień i barier w komunikacji ze współpracownikami z Indii (jak poprawnie odczytywać przekazywane przez Indusów komunikaty, jak efektywniej formułować swoje prośby itp.)
 • Rozumieją międzykulturowe różnice w stylach zarządzania i wzorcach relacji z przełożonymi (praktyczne różnice dzielące kultury o wysokim i niskim dystansie władzy, co dla Indusów oznacza empowerment, proaktywność, pochlebstwa etc.)

Opis:

Outsourcing i Offshoring to dwa potężne narzędzia biznesowe, które bardzo szybko z „nowoczesnych strategii” stały się niemalże standardowym rozwiązaniem stosowanym przed duże i średnie organizacje. Taki stan rzeczy, choć często przynosi ogromne oszczędności „na papierze”, nie zawsze przekłada się na realne wyniki finansowe z powodu wyzwań, jakie stawia praca na odległość oraz współpraca międzykulturowa. Znaczne różnice w systemach kulturowych „Zachodu” i „Wschodu”, ich stylach komunikacji i stosunku do takich elementów pracy jak czas, hierarchia i płeć są często powodem licznych nieporozumień, negatywnych emocji i frustracji a także niepowodzeń w realizacji zakładanych celów biznesowych. Uczestnicy zapoznają się zatem z potencjalnymi i podzielą faktycznymi trudnościami i barierami w zakresie komunikacji i współpracy z osobami pochodzącymi z trzech krajów azjatyckich, do których najczęściej obecnie przenoszone są procesy (Indie, Chiny, Filipiny), poznają i lepiej zrozumieją typowe zachowania swoich azjatyckich  kolegów/pracowników wraz z warunkującymi je wartościami i przekonaniami kulturowymi a także wypracują wspólnie z trenerem praktyczne, możliwe do zastosowania w ich aktualnej pracy narzędziami zasady efektywnej komunikacji międzykulturowej.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają praktyczne zastosowanie tzw. wymiarów kultury (m.in. model Gestelanda; budowanie relacji i współpraca w kulturach indywidualistycznychi kolektywistycznych) w odniesieniu do komunikacji i współpracy z osobami z Indii, Chini Filipin
 • Rozumieją kulturowo uwarunkowane przyczyny najczęstszych nieporozumień w komunikacji z przedstawicielami kultur „Wschodu” (komunikowanie „tak” i „nie”, przekazywanie „złych
  wieści”, dawanie negatywnej informacji zwrotnej)
 • Rozumieją międzykulturowe różnice w stylach zarządzania i wzorcach relacji z przełożonymi między kulturami „Wschodu” i „Zachodu” (praktyczne różnice dzielące kultury o wysokim
  i niskim dystansie władzy, znaczenie empowermentu, proaktywności, asertywności etc.)
 • Znają i potrafią wykorzystywać w praktyce podobieństwa i różnice („kulturowe niuanse”) pomiędzy różnymi krajami azjatyckimi (tj. Indie, Chiny, Filipiny)
 • Posiadają niezbędny zestaw zasad i wskazówek dotyczących efektywnej komunikacji i współpracy z kolegami/podwładnymi z Indii, Chin i Filipin

Skuteczność osobista

Opis:

Proponowane szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania syndromu wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy mają możliwość dokonania oceny własnego zagrożenia wypaleniem zawodowym, przećwiczyć narzędzia wspierające podnoszenie własnej motywacji i określenie własnych celów oraz zaplanować działania sprzyjające chronieniu siebie w sytuacji zagrożenia wypaleniem zawodowym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią zastosować praktyczne techniki konstruktywnego radzenia sobie ze stresem
 • Potrafią dobrać daną technikę do etapu rozwoju stresu
 • Wiedzą, w jaki sposób wspierać odporność na stresory i podnosić wewnętrzną motywację do działania

Opis:

Proponowane szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności zarządzania własną frustracją i wzmacnianie konstruktywnego reagowania na czynniki związane z wypaleniem zawodowym.
Uczestnicy mają możliwość doświadczyć jak ich indywidualny styl reagowania na stawiane wymagania pod presją czasu wpływa na poczucie zadowolenia z siebie w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy mają szanse przećwiczyć konkretne metody wspierania wzrostu motywacji, ale także poszerzyć świadomość i dokonać zmiany w obrębie własnej postawy życiowej.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Wiedzą na czym polega syndrom wypalenia zawodowego, znają jego źródła i mechanizmy unikania
 • Mają większą świadomość prezentowanego indywidualnego stylu reagowania na czynniki związane z wypaleniem zawodowym
 • Wiedzą jak w praktyce rozwijać w sobie odporności na stresory powodujące wypalenie zawodowe
 • Mają większą umiejętność wspierania wzrostu motywacji i dokonywania zmian w życiu zawodowym i osobistym

Opis:

Inteligencja emocjonalna jest kluczem do uzyskania równowagi pomiędzy przeżywaniem a poznaniem, emocjami a logiką rozumu. Wszyscy ludzie dysponują inteligencją emocjonalną i używają jej codziennie, z lepszych lub gorszym skutkiem, we wszystkich dziedzinach życia. Na tym szkoleniu uczestnicy mogą sprawdzić poziom swojej inteligencji emocjonalnej i przy pomocy specjalnych ćwiczeń w podgrupach rozwinąć nowe umiejętności emocjonalne.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają i potrafią zastosować w praktyce wiedzę z zakresu zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej oraz komunikacji w emocjach
 • Rozwijają zdolność rozpoznawanie uczuć własnych i innych ludzi oraz rozumienia i przewidywania własnych reakcji w różnych sytuacjach
 • Mają większą świadomość własnego wpływu na innych

Opis:

Obcokrajowcy w Krakowie nie otrzymują od sektora publicznego żadnego kompleksowego wparcia w zakresie adaptacji społeczno-kulturowej, najczęściej również nie oferują go pracodawcy. Niniejsze szkolenie zostało stworzone z myślą, by tą ważną lukę zapełnić i efektywnie wesprzeć cudzoziemców w procesie adaptacji kulturowej. Celem treningu ma być  przygotowanie do życia i pracy w Polsce, nabycie wiedzy o procesie adaptacji, charakterystykach polskiej kultury i praktycznych wskazówek, niezbędnych do życia w nowym środowisku (urzędy, poszukiwanie mieszkania, życie kulturalne etc.). Szczegółowe cele szkolenia zawsze są ustalane pod kątem konkretnych potrzeb klienta i uczestników (badanie potrzeb).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Nabędą podstawową wiedzę o kulturze polskiej oraz normach i wartościach kształtujących zachowania Polaków
 • Poznają charakterystykę procesu i zasady adaptacji kulturowej oraz skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem adaptacyjnym
 • Uzyskają podstawowe informacje i wskazówki w zakresie orientacji m.in. w sferach: mieszkaniowej, administracyjnej, życia kulturalnego w Krakowie/Polsce

Opis:

Steven R. Covey definiuje proaktywne zachowanie jako używanie „wolności wyboru” w celu przerwania koła reakcji na zasadzie bodziecreakcja. Innymi słowy proaktywność jest związana z przejmowaniem kontroli i inicjatywy w celu poprawy danej sytuacji. Głównym celem szkolenia jest rozwój nawyków skutecznego działania, ze szczególnym naciskiem na proaktywność. W trakcie szkolenia skupimy się przede wszystkim na doskonaleniu codziennej skuteczności osobistej (co i w jaki sposób mogę robić, by być bardziej efektywnym w swoich działaniach).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Mają większą świadomość czym jest w praktyce postawa proaktywna i w jaki sposób wspiera codzienne realizowanie zakładanych celów
 • Znają i potrafią zastopować czynniki obniżające postawę proaktywną na poziomie myśli, postawy, emocji i zachowania
 • Wiedzą w jaki sposób proaktywność zasila wewnętrzną motywacje do realizacji celów osobistych i zawodowych

Opis:

Głównym celem szkolenia jest zdobycie, doskonalenie i praktyczne zastosowanie przez uczestników najważniejszych umiejętności wspierających organizację czasu pracy własnej oraz innych pracowników a także rozwój nawyków skutecznego działania. W trakcie szkolenia skupimy się przede wszystkim na doskonaleniu codziennej skuteczności osobistej (co i w jaki sposób mogę
robić by być bardziej efektywnym w swoich działaniach) oraz na poszukiwaniu takich narzędzi i rozwiązań organizacji własnej pracy, które nie tylko usprawnią codzienne funkcjonowanie szkolonej grupy, ale także uczynią współpracę przyjemniejszą.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Mają większą świadomość indywidualnych barier w zarządzaniu czasem
 • Znają i potrafią w praktyce planować i ustalać priorytety
 • Rozpoznają i rozumieją czynniki wpływające na obniżenie wewnętrznej motywacji do realizacji celów

Kierowanie wrażeniem

Opis:

Rozmaite techniki prezentacji wykorzystywane są dziś w niemal każdej branży – firmy wiedzą jak duże znaczenie ma bezpośrednie zaprezentowanie własnych produktów klientom. Łatwo przez
to zginąć w tłumie wielu firm i produktów. Samo posiadanie dobrego produktu nie jest już wystarczające, aby osiągnąć sukces w sprzedaży – potrzebne jest zaprezentowanie go w taki sposób, by zapadł odbiorcom w pamięć. Na szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności, niezbędnych do stworzenia profesjonalnej prezentacji, a także doskonalenia warsztatu autoprezentacji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają i potrafią stosować najkorzystniejsze dla siebie sposoby autoprezentacji, zgodne z własnym charakterem
 • Potrafią stworzyć odpowiedni wizerunek siebie zgodny z wizerunkiem firmy
 • Znają i potrafią zastosować w praktyce umiejętności niezbędne do stworzenia profesjonalnej prezentacji
 • Wiedzą jak zwiększyć pewność siebie w sytuacji wystąpienia publicznego
 • Mają większą świadomość własnego ciała, umiejętnie wykorzystują komunikację niewerbalną
Opis:

Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy i praktyki w obszarze stosowania zasad biznesowego savoir – vivre. Uczestnicy dowiedzą się czym jest precedencja, jakie są zasady powitań. Uczestnicy przećwiczą najważniejsze zasady współczesnej etykiety biznesu, zwiększą swoją świadomość w obszarze kierowania wrażeniem, doboru stroju i dodatków w kontekście budowania biznesowego wizerunku.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają i potrafią zastosować najważniejsze zasady powitań i przedstawiania siebie i innych osób,
 • Wiedzą w jaki sposób prowadzić rozmowy i spotkania przy zachowaniu najważniejszych zasad współczesnej etykiety biznesu
 • Znają i potrafią zastosować najważniejsze zasady BSV obowiązującego podczas posiłków

Zarządzanie relacjami z klientami

Opis:

Proponowany warsztat ma na celu przede wszystkim kształtowanie nawyku proaktywnego myślenia i działania w relacjach z klientami. Uczestnicy otrzymają narzędzia, techniki, wskazówki a przed wszystkim możliwość, by ćwiczyć, w jaki sposób budować dobre relację długoterminowe, przekraczać oczekiwania klientów oraz w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach pozornie „bez wyjścia”. Istotny nacisk zostanie położony na rozwój kreatywności i elastyczności w myśleniu i działaniu (aktywne działanie i poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań zamiast narzekania na wygórowane żądania klienta) oraz na kontrolę emocjonalną i przekonywanie w sytuacjach, w których klient „nie ma racji”.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Potrafią stosować w praktyce zasady profesjonalnej obsługi klienta (co mi wolno, czego mi nie wolno, co wypada),
 • Rozumieją znaczenie psychologicznych aspektów komunikowania się z klientem
 • Potrafią trafniej precyzować oczekiwania klientów celem zaspokajania ich specyficznych potrzeb oraz poszukiwania rzeczywistych a nie pozornych przyczyn i rozwiązań powstałych trudności
 • Potrafią lepiej radzić sobie w tzw. „trudnych”, „nieszablonowych” sytuacjach z klientami

Opis:

Tworzenie efektywnych pisemnych form wypowiedzi, zwłaszcza w języku obcym, nastręcza często wiele trudności nawet osobom dobrze radzącym sobie w komunikacji bezpośredniej. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę, jak skutecznie i umiejętnie konstruować korespondencję elektroniczną, w zgodzie z biznesową ‘netykietą’, poznają przydatne zwroty i wyrażenia leksykalne (również w języku angielskim), oraz przećwiczą ich użycie w ćwiczeniach praktycznych. Uzyskana wiedza, wraz z uwrażliwieniem na kwestie kulturowe, przyczyni się do znacznego podniesienia umiejętności prowadzenia pisemnej komunikacji biznesowej w języku polskim i angielskim.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Wiedzą, co biznesowy savoir-vivre mówi o komunikacji elektronicznej
 • Wiedzą, które informacje, komu i kiedy można przekazywać drogą mailową a kiedy lepiej wybrać inną formę komunikacji
 • Znają i potrafią stosować strukturę i układ profesjonalnego maila
 • Znają użyteczne zwroty w j. angielskim do stosowania w trakcie korespondencji mailowej

Opis:

Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi i przećwiczenie umiejętności efektywnego komunikowania się przez telefon w kontekście biznesowym. Znajomość najważniejszych zasad biznesowego savoir-vivre w kontakcie telefonicznym, znajomość właściwej struktury rozmowy telefonicznej oraz świadome wykorzystywanie technik komunikacji telefonicznej pozwolą uczestnikom na budowanie pozytywnych relacji z klientami i współpracownikami oraz na tworzenie i wzmacnianie pozytywnego, profesjonalnego wizerunku firmy. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają również sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i nietypowymi zdarzającymi się w kontakcie telefonicznym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają i potrafią stosować najważniejsze zasady biznesowego savoir-vivre obowiązujące w kontakcie telefonicznym
 • Znają i potrafią stosować strukturę rozmowy telefonicznej i praktyczne wskazówki możliwe do wykorzystania na każdym z etapów rozmowy
 • Potrafią zadbać o komunikację niewerbalną w kontakcie telefonicznym (dykcja, ton, tembr)
 • Potrafią radzić sobie z tzw. trudnymi i nietypowymi sytuacjami w kontakcie telefonicznym

Opis:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności efektywnej sprzedaży, umiejętność mówienia językiem korzyści w rozmowach handlowych a w dłuższej perspektywie czasowej- wyższa efektywność wykonywanej pracy przez pracowników objętych programem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Rozwiną umiejętności budowania pozytywnego kontaktu z klientem i skutecznej komunikacji w kontakcie sprzedażowym
 • Rozwiną umiejętności prezentacji klientowi produktu, oferty, promocji przy wykorzystaniu znajomości etapów i zasad prowadzenia rozmowy handlowej
 • Wypracują zasady efektywnej sprzedaży
 • Rozwiną umiejętności mówienia językiem korzyści, identyfikacji potrzeb rozmówcy i uświadamiania potrzeb klientowi

Opis:

Proponowany warsztat ma na celu przede wszystkim kształtowanie nawyku proaktywnego myślenia i działania w relacjach z tzw. trudnymi klientami.Uczestnicy otrzymają narzędzia, techniki, wskazówki a przed wszystkim możliwość, by ćwiczyć skuteczne komunikowanie się celem uniknięcia sytuacji konfliktowych oraz skuteczne rozwiązywanie trudnych, konfliktowych sytuacji, gdy te zaistnieją. Warsztat pomoże rozwijać postawę asertywności w kontaktach z klientami oraz pozwoli nauczyć się określać granicę między nadmiernymi ustępstwami a satysfakcją klienta (kulturalne aczkolwiek stanowcze odmawianie spełnienia wygórowanych roszczeń).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają i potrafią stosować w praktyce narzędzia asertywnej komunikacji z klientem
 • Potrafią skutecznie radzić sobie z trudnymi pytaniami, obiekcjami, krytyką, kłamstwami i manipulacją ze strony klienta
 • Potrafią stosować w praktyce strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w kontaktach z klientem
 • Znają i potrafią zastosować podstawowe zasady zarządzania emocjami swoimi i klientów w sytuacjach nieporozumień i konfliktów

Opis:

Negocjacje to sztuka, której możemy się nauczyć, poznając kluczowe zasady przygotowania do negocjacji, prowadzenia spotkania negocjacyjnego oraz tworzenia kontraktu negocjacyjnego. Jak zatem prowadzić skuteczne negocjacje, które staną się jednocześnie elementem budowania długofalowej współpracy z klientami? Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia negocjacji partnerskich, budowania relacji z partnerem negocjacyjnym oraz możliwościami kreowania optymalnych opcji negocjacyjnych. Uczestnicy będą mieli również okazję przećwiczyć konkretne techniki negocjacyjne w symulacjach rozmów negocjacyjnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Zwiększą swoją skuteczność negocjacyjną poprzez poznanie narzędzi profesjonalnego przygotowania do negocjacji (cele negocjacyjne, BATNA)
 • Poznają zasady dopasowania stylu negocjacji do sytuacji
 • Zwiększą umiejętności prezentowania propozycji negocjacyjnych oraz przekonywania do oczekiwanych ustępstw
 • Poznają sposoby kontrolowania emocji w czasie trudnych, stresujących momentów rozmów z partnerami negocjacji.

Opis:

Głównym celem szkolenia jest zdobycie, doskonalenie i praktyczne zastosowanie przez uczestników najważniejszych umiejętności prowadzenia tzw. „miękkich” rozmów windykacyjnych a także radzenie sobie z „grami windykacyjnymi” oraz manipulacją ze strony klientów (kontakt głównie telefoniczny i e-mailowy). Nacisk zostanie położony także na doskonalenie kompetencji komunikowania się z klientami przy uwzględnieniu różnic międzykulturowych (uzgodnione przed szkoleniem kraje m.in. z kręgu kultur europejskich, azjatyckich i USA).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Znają i potrafią wykorzystać w praktyce schemat prowadzenia „miękkich” rozmów windykacyjnych
 • Wiedzą w jaki sposób poznać i co zrobić, gdy klient kłamie lub manipuluje
 • Potrafią wykorzystać w praktyce techniki argumentowania, negocjacji oraz wpływu społecznego w kontekście rozmowy windykacyjnej
 • Potrafią kulturalnie, lecz stanowczo odmawiać spełnienia wygórowanych życzeń
 • Wiedzą w jaki sposób radzić sobie z negatywnymi emocjami własnymi i klienta
 • Znają i potrafią wykorzystać najważniejsze zasady prowadzenia rozmów windykacyjnych w kontekście różnic międzykulturowych